Tabi’ sözlük anlamı itibariyle, bir şeyi takip eden izinden yürüyen anlamına gelir.Terim olarak ise irab, cins, sayı, marifelik ve benzeri konularda öncesine uyum sağlayan sözcük veya söz guruplarıdır,çoğulu tevabi’dir.Na’t (sıfat), atf-ı nesak, atf-ı beyan, bedel, tevkit konuları tevabi’ başlığı altında ele alınır.[1]

Tabilerle ilgili şöyle bir tanım yapılmıştır;

التوابع هي الكلمات التي لا يمسها الاعراب الا على سبيل التبع لغيرها [2]

Bir başka tanımda buna ilaveten şu kayıt konmuştur;

بيعنى انها تعرب عراب ما قبلها [3]

Bu kayıtta metbuun tabiden önce geleceği zımnen ifade edilmiştir.

 


[1] El-Lebdi Muhammed Semir Necib, Mu’cemü’l-Mustalahati’n-Nahviyye ve Sarfiyye s.32

[2] İbni Hişam Cemalüddin Abdullah bin Yusuf  bin Ahmed bin Abdillah el-Ensari, Şerhu Katri’n-Neda, s.294

[3] el-Ğalayini, Camiu’d-Durus el-Arabiyye, s.221

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here